Koszyk

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Lidia Krzyszkowska prowadząca działalność gospodarcząpod firmą Hydropolis Lidia Krzyszkowska z siedzibą w Kobyłce (05-230), Porzeczkowa 1/2, wpisana  do  Centralnej                Ewidencji i   Informacji o  Działalności      Gospodarczej          prowadzonej       przez        Ministra           Rozwoju i    Technologii,      NIP:      1181853697,      REGON:  142194451,   zwana dalej HYDROPOLIS.
 3. Dane osobowe zbierane przez HYDROPOLIS za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. HYDROPOLIS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

 

 • 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. HYDROPOLIS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

 

 

1/10

 

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta    w  Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego  konta   i zarządzania tym Podstawa prawna: niezbędna do wykonania umowy oświadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaż Podstawa prawna: niezbędna do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. korzystania z    usługi               formularza         kontaktowego                     w           Sklepie Internetowym        w           celu                  wykonania               umowy świadczonej  drogą elektroniczną.Podstawa         prawna:        niezbędnośćdo                  wykonania umowy oświadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość;
   2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imięi nazwisko;
  4. numer
 3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienićhasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
 4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość;
   2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer
 5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer
 6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 

 1. adres e-mail;
 2. imięi nazwisko;
 3. numer
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Podstawa prawna

- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikające sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i               egzekucji   roszczeń oraz              na            obronie                przed roszczeniami    w   postępowaniu      przed    sądami               i         innymi organami państwowymi.
 2. Przekazanie danych osobowych do HYDROPOLIS jest dobrowolne, w związku z zawieranymi             umowami                  sprzedaży,      czy    też świadczenia        usług       za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem,że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

 

 • 3 Komu udostępniane lub powierzane sądane oraz jak długo sąprzechowywane?
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta HYDROPOLIS przy prowadzeniu Sklepu Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom HYDROPOLIS co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele   i       sposoby   ich         przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. HYDROPOLIS korzysta  z dostawców,

którzy przetwarzajądane  osobowe wyłącznie na polecenie HYDROPOLIS. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 1. Administratorzy. HYDROPOLIS  korzysta  z  dostawców,  którzy nie działają wyłącznie na           polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas          dane  osobowe       Klienta             przetwarzane   są przez HYDROPOLIS tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu  zgody  przez  okres  czasu    odpowiadający       okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić HYDROPOLIS i jakie mogą być podnoszone wobec Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,         termin   przedawnienia   wynosi     lat            sześć,  a dla     roszczeń oświadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas         dane    osobowe Klienta przetwarzane są przez HYDROPOLIS tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.              Jeżeli przepis              szczególny nie   stanowi inaczej,            termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie    kurierskiej,     w                                 celu   dostarczenia zamówionych towarów.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
 5. W przypadku skierowania żądania HYDROPOLIS udostępnia dane osobowe uprawnionym organom        państwowym,  w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 • 4 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych Zapisywane są one przez HYDROPOLIS na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbęidentyfikującą ten plik. Informacje zbierane  za  pomocą plików         tego  typu   pomagają dostosowywać oferowane przez HYDROPOLIS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. HYDROPOLIS wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji  danej przeglądarki  lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzeń Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnię Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. HYDROPOLIS wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywaćloginu i hasła;
  2. analiz i  badańoraz  audytu  oglądalności,  a  w  szczególności  do tworzenia anonimowych statystyk, które pomaga ją zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartość
 4. HYDROPOLIS wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5. Mechanizm cookies  jest  bezpieczny  dla  komputerów  Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tądrogąnie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złoś Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mająmożliwośćograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury

 

wymagają plików cookies.

 1. Poniżej przedstawiamy,                  jak       można            zmienić ustawienia          popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  2. przeglądarka Facebook in-app Browser;
  3. przeglądarka Internet Explorer;
  4. przeglądarka Microsoft EDGE;
  5. przeglądarka Mozilla Firefox;
  6. przeglądarka Opera;
  7. przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  8. przeglądarka Samsung Browser.
 2. HYDROPOLIS może gromadzićadresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy                  każdym        połączeniu z   Internetem.      Adres              IP             jest wykorzystywany      przez             HYDROPOLIS   przy             diagnozowaniu                problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. HYDROPOLIS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązują

 

 

 • 5 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: 7 ust. 3 RODO.
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HYDROPOLIS zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobądla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem HYDROPOLIS może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna:

 

art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją- wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli HYDROPOLIS przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, marketing produktów i usług HYDROPOLIS, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże sięzasadny i HYDROPOLIS nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostanąusunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)- podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną  zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. wniósłs przeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu HYDROPOLIS podlega;

 1. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
 1. Pomimo żądania usunięcia                danych osobowych,                        w             związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, HYDROPOLIS może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega HYDROPOLIS. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:      imię,                 nazwisko,    adres      e-mail,                    które  to     dane zachowywane      są dla celów rozpatrywania   skarg    oraz  roszczeń

 

związanych z korzystaniem z usług HYDROPOLIS, czy też dodatkowo adresu           zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane sądla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych Zgłoszenie żądania,   do       czasu jego       rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. HYDROPOLIS nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas HYDROPOLIS       ogranicza  ich   wykorzystanie        na     czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane          lub wykorzystywane           ale       są one                    potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację– ochrona interesów, praw

i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych- podstawa prawna: 15 RODO.
  1. Klient ma     prawo     uzyskać od    Administratora          potwierdzenie,       czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania,  kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku

 

z przekazaniem tych danych poza UnięEuropejską;

 1. uzyskać kopię swoich danych
 1. Prawo do sprostowania danych- podstawa prawna: 16 RODO.
  1. Klient ma     prawo  do żądania    od              Administratora          niezwłocznego sprostowania             dotyczących  jego          danych     osobowych,  które    są nieprawidł Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawożądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 2. Prawo do przenoszenia danych- podstawa prawna: 20 RODO.
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych Klient ma równieżprawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci  pliku  w   formacie csv,  który  jest  formatem powszechnie  używanym,  nadającym  siędo  odczytu  maszynowego

i   pozwalającym   na           przesłanie   otrzymanych       danych   do                innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji                 wystąpienia przez                Klienta      z     uprawnieniem       wynikającym z powyższych praw, HYDROPOLIS spełniażądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakterżądania lub liczbę żądań– HYDROPOLIS nie będzie mógłspełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymaniażądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Klient może zgłaszaćdo    Administratora     skargi,       zapytania          i      wnioski dotyczące    przetwarzania          jego  danych             osobowych          oraz                  realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Klient ma prawożądaćod HYDROPOLIS przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w 7 Polityki Prywatności.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

 • 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
 1. HYDROPOLIS zapewnia               Klientom     bezpieczne     i                   szyfrowane         połączenie

 

podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania siędo Konta Klienta w Serwisie. HYDROPOLIS stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jednąz czołowychświatowych firm w zakresie bezpieczeństwa

i szyfrowania przesyłanych danych przez siećInternet.

 1. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek     sposób    hasło dostępu,     Sklep     Internetowy           umożliwia wygenerowanie  nowego  hasł HYDROPOLIS  nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podaćadres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym.  Klient  na  adres  poczty  elektronicznej  podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektronicznązawierającąprzekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwośćustalenia nowego hasła.
 2. HYDROPOLIS nigdy nie wysyłażadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbąo podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

 

 • 7 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HYDROPOLIS poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z PolitykąPrywatności prosimy kierowaćna adres: sklep@alchismart.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 12.2022 r.
Kontakt

Zadzwoń: 504080630

Napisz: sklep@alchismart.pl

Hydropolis Lidia Krzyszkowska
ul.Porzeczkowa 1 lok 2 05-230 Kobyłka
woj.mazowieckie

NIP: 1181853697
REGON : 142194451

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.